ACTIVITY

กิจกรรม CRM. 2563 มอบกระเช้า - ของขวัญปีใหม่

 
    

 

          บริษัท พรีเมียม แอสเซท จำกัด ผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท พรีเมียม แอสเซท จำกัด จัดกิจกรรม CRM. ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสร้างสายสัมพันธ์อันแนบแน่นกับลูกค้า โดยตัวแทนแต่ละฝ่ายร่วมพบปะ และมอบของขวัญปีใหม่- ของขวัญ ให้กับผู้เช่าสำนักงานในอาคาร รวมทั้งผู้ประกอบการร้านค้า และศูนย์อาหาร ในช่วงวันที่ 21 – 25 ธันวาคม 2563