ACTIVITY

กิจกรรม CSR. 2563

 
    

 

ผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท พรีเมียม แอสเซท จำกัด จัดกิจกรรม CSR. ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือ รวมทั้งปลูกฝังพนักงาน และบุคคลทั่วไปให้มีจิตอาสา จิตสำนึกสาธารณะ มีความรับผิดชอบต่อสังคม

              ซึ่งปีนี้ได้กำหนดจัดกิจกรรม วันที่ 20 เดือนธันวาคม 2563 ณ วัดพระบาทน้ำพุ หรือวัดพระพุทธบาทประทานพร ตั้งอยู่เชิงเขาน้ำพุ หมู่ที่ 3 ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยมีพระราชวิสุทธิประชานาถ (อลงกต ติกฺขปญฺโญ) ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส ซึ่งวัดดังกล่าวเป็นสถานรักษาพักฟื้นผู้ติดเชื้อ,ผู้ป่วยโรคเอดส์ รวมทั้งเป็นที่ตั้งของมูลนิธิธรรมรักษ์ การรักษาผู้ป่วยโรคเอดส์มีสองส่วน ส่วนแรกรับดูแลรักษาผู้ติดเชื้อ และผู้ป่วยโรคเอดส์ทั่วไปจากทั่วประเทศ ส่วนที่สองรับอุปการะเด็กกำพร้าที่ได้รับผลกระทบโรคเอดส์จากบิดามารดา ทั้งสองส่วนอยู่ในการดูแลของวัดประมาณ 2,000 คน แบ่งเป็นเด็กประมาณ 1,300 คน ในแต่ละเดือนวัดจะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 4 ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายอาหาร ยารักษาโรค ค่าบริหารจัดการภายในวัด และค่าเผาศพ ปัจจุบันได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลไทยเดือนละ 100,000 บาท

              การจัดกิจกรรม ทางบริษัทฯ ทำการจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ เพื่อรับบริจาคเงินตลอดจนสิ่งของจำเป็นต่างๆ บริเวณ Lobby ระยะเวลา 3 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 27 เดือนพฤศจิกายน ถึง วันที่ 18 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2563

              วันที่ 20 เดือนธันวาคม 2563 ทางบริษัท ได้รวบรวมปัจจัย จำนวนเงิน 37,751 บาท และสิ่งของต่างๆ อาทิเช่น ผ้าอ้อมสำเร็จรูป น้ำยาฆ่าเชื้อโรค หน้ากาก,ถุงมืออนามัย ข้าวสาร-อาหารแห้ง ที่ได้รับจากผู้มีจิตศรัทธา เพื่อมอบให้กับท่านเจ้าคุณ พระราชวิสุทธิประชานาถ หรือเจ้าคุณอลงกต ติขะปัญโญ วัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี

              บริษัท พรีเมียม แอสเซท จำกัด ขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านที่ร่วมทำบุญในครั้งนี้ และขออนุโมทนาบุญ มายังผู้ร่วมทำบุญทุกท่านด้วยค่ะ