ACTIVITY

ศูนย์อาหาร อาคารจัสมินฯ

ศูนย์อาหาร อาคารจัสมินฯ
สามารถให้นั่งทานแล้วนะคะ นะครับ
แต่!!! ยังคง Social Distancing
1 โต๊ะ / 1 ที่นั่ง
เว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะ และ
เว้นระยะการยืนรอซื้ออาหาร เหมือนเดิม
เพื่อป้องกันมิให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ตามคำสั่งผู้ว่าจังหวัดนนทบุรี ประกาศ ณ วันที่ 16 พ.ค.63