ACTIVITY

มาตรการป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19

 
    

 

อาคารจัสมิน อินเตอร์เนชั่น ทาวเวอร์ มาตราการป้องกันโรค  Covid -19

          เพื่อความปลอดภัยของทุกท่านที่ต้องการติดต่อ หรือปฏิบัติงานภายในอาคารต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า

และตรวจวัดอุณหภูมิบรเวณทางเข้าออกอาคารทุกจุด ซึ่งในแต่ละจุดของอาคารมีบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ

รวมถึงการเว้นระยะห่างในการใช้พื้นที่ร่วมกันภายในอาคาร และภายในลิฟต์โดยสารจำกัดจำนวนผู้ใช้บริการครั้งละไม่เกิน 9 ท่าน

การเว้นระยะห่างในการนั่งรับประทานอาหารบภายในศูนย์อาหาร และเช็คอิน-เอาท์ App ไทยชนะตามมาตรการที่ทางรัฐกำหนด และปฎิบัติตามคำสั่งของจังหวัดนนทบุรี

ทางอาคารขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ เป็นอย่างดีค่ะ